Obora se rozkládá v suché a teplé oblasti Rakovnicko-kladenské pahorkatiny v nadmořské výšce od 370 do 450 m. Zimy jsou v této oblasti mírné, s nízkou sněhovou pokrývkou.

Terén v oboře je členitý, zejména v jihozápadní části najdeme jak táhlé svahy, tak prudké rokle a strže. Jílovitohlinitá půda, tzv. „chmelařská červenice“, však příliš nesvědčí chovu zvěře – často dochází k přerůstání spárků.

Wolf a kol. (1976) poukázali na ne zcela vhodné úživné podmínky a složení lesních porostů v oboře. V průběhu let se situace o něco zlepšila: zatímco v r. 1974 připadl z tehdejších celkové výměry 87 ha na zvěřní políčka pouze jeden hektar, z dnešních 95,6 ha lesní půdy pokrývají porosty 83,7 ha, na ostatních lesních pozemcích (9,3 ha) jsou louky a pastviny a bezlesí zabírá 2,6 ha. V lesních porostech však stále převažují jehličnany (72 %) nad listnáči. Mezi jehličnatými dřevinami má nejvyšší zastoupení smrk, mezi listnatými dub.

Přestože se oborou vine přítok Sádeckého potoka a na místě zvaném Čapí cesta je prameniště, vody bývá obzvláště v létě nedostatek.

Oplocení obory v délce 4150 m má různý charakter, převážně je tvořeno dřevěnými poli upevněnými na dubových sloupcích, zčásti drátěným pletivem zavěšeným na betonových sloupcích. Přístup do obory umožňuje pět vstupních bran.

V oboře byly postupně vybudovány čtyři krmné linky a tři odchytová zařízení. Na několika místech jsou kromě slanisek postavena i koryta, která se v letních měsících doplňují vodou.

K lovu odstřelem na čekané lze využít některou z deseti krytých pozorovatelen. Poblíž hlavní brány stojí malá lovecká chata Falcka, sloužící k příjemnému posezení i k ubytování loveckých hostů.