Historie obory Rokyta je krátká, o to delší je však historie obornictví na Žatecku. Např. na někdejším černínském velkostatku Petrohrad, jehož území se rozkládá jihozápadně od obory Rokyta, stála již v druhé polovině 17. století obora se srnčí zvěří. Na počátku 18. století dali majitelé panství postavit na svých pozemcích několik menších obor (výměra 100-300 ha), v nichž chovali jelení, daňčí a černou zvěř. V revíru Petrohrad byla zřízena též bažantnice, do které byli vysazeni i daňci. Ve druhé polovině 19. století již existovaly pouze dvě obory a bažantnice.

Ještě dříve než na majetcích Černínů vznikly obory u Postoloprt, Cítolib, Domoušic a Lenešic. Oborní chovy tam údajně provozovali již Přemyslovci na přelomu 13. a 14. století. Podrobnější informace o těchto oborách, které časem zanikly, aby posléze vznikly nové, však nejsou k dispozici. V polovině 16. století dali Lobkoviczové, tehdejší vlastníci panství Cítoliby, postavit bažantnici (později sloužila jako obora) a v r. 1637 založili oboru. V následujících desetiletích vznikly další intenzivní chovy zvěře, do nichž jejich vlastníci vysazovali jelení, daňčí a černou zvěř. Všechny obory však byly postupně zrušeny.

Jak je již výše uvedeno, tradice obornictví na Žatecku byla obnovena na konci 60. let minulého století. Nová obora, rozkládající se na pozemcích v katastru obcí Deštnice a Nečemice, nesla zpočátku název po druhé uvedené obci. Do jejího území byla začleněna někdejší malá, patrně aklimatizační obůrka (výměra přibližně 10 ha), postavená v 60. letech minulého století.

Po dobudování a schválení státní správou v listopadu r. 1969 měla obora Nečemice výměru 80 ha a byla určena k chovu mufloní zvěře. V dalších letech se její rozloha postupně zvětšovala až na současných 95,6 ha. V r. 1978 byla obora přejmenována na Rokytu podle nedaleko stojící hájenky.

Vlastníkem a uživatelem obory byly Severočeské státní lesy Teplice, n. p. V r. 1981 si právo hospodařit v oboře vyhradilo Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR, které v ní hospodařilo až do začátku 90. let. Po vzniku Lesů České republiky, s. p., připadla obora do jejich správy a v r. 1994 byla pronajata Občanskému sdružení Žatecká Diana, které je jejím nájemcem dodnes.